ตัวอย่างอ้างอิง

ตัวอย่างสำหรับอ้างอิง เป็นส่วนของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ ที่มีการเก็บรวบรวมและจำแนกชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษา เทียบเคียงตัวอย่าง นำไปสู่การผลิตงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา

ส่วนของพิพิธภัณฑ์พืช มีตัวอย่างพืชเก็บรวบรวมไว้และจำแนกอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพืชที่พบในคาบสมุทรไทย ประมาณ 25,000 ตัวอย่าง ได้รับงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์พืชรวมทั้งภาพประกอบจัดเขียนลงในรูปแผ่นซีดี รวมทั้งสิ้น 100 แผ่น

พิพิธภัณฑ์พืชแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์เดิมซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 อาคารภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เก็บตัวอย่างพืชชั้นสูงทั่วไป และพิพิธภัณฑ์ใหม่ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี เก็บตัวอย่างสาหร่าย และฟอสซิลพืช

สำหรับตัวอย่างสัตว์สำหรับอ้างอิงจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในอาคารที่เชื่อมต่อกับส่วนนิทรรศการ นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ทั้งในส่วนที่เก็บตัวอย่างพืชและเก็บตัวอย่างสัตว์ ยังเป็นที่เก็บตัวอย่างต้นแบบ (Type Specimen) ที่เป็นชนิดใหม่ของโลกอยู่หลายตัวอย่าง ทั้งในกลุ่มพืชดอก แพลงค์ตอนสัตว์ และปูน้ำจืด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในคาบสมุทรไทย และค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานกับพิพิธภัณฑ์

Dry Collections
Wet Collections

 

พืชต้นแบบ

Holotype
Boesenbergia rubrostriata C.Maknoi & K.Lasen
Paraboea uniflora Z.R.Xu & B.C.Burtt
Cleistocalyx phengklaii P.Chantaranothai & J.Parnell
Isotype
Paraboea tarutaoensis Xu & Burtt
Argostemma fasiculata Sridith & K.Larsen

สัตว์ต้นแบบ

Holotype
Terrapotamon phaibuli Leelawathanagoon, Lheknim & Ng, 2010
Johora thaiana
Leelawathanagoon, Lheknim & Ng, 2005
Lecane kunthuleensis Chittapun, Pholpunthin & Segers, 2003
Paratype
Johora thaiana Leelawathanagoon, Lheknim & Ng, 2005
Lecane kunthuleensis Chittapun, Pholpunthin & Segers, 2003
Longiflagrum koyonensis Angsupanich, 2003
Pagurapseudopsis thailandica Angsupanich, 2001

สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยนักวิจัยที่ทำงานกับพิพิธภัณฑ์

พืชดอก

(Angiosperm)

- Scaphoclamys obcordata Sirirugsa & K. Larsen read more

- Boesenbergia basispicata K. Larsen ex Sirirugsa read more

- Hedychium samuiense Sirirugsa & Larsen read more

- Argostemma monophyllum Sridith read more

- Argostemma rotundicalyx Sridith read more

- Argostemma thaithongiae Sridith read more

- Argostemma puffii Sridith read more

- Argostemma lobulatum Geddes var. variabile Sridith read more

- Argostemma fasiculata Sridith & K. Larsen read more

แพลงก์ตอนสัตว์

(Zooplankton)

- Lepadella desmeti Segers & Chittapun, 2001 read more

- Cephalodella songkhlaensis Segers & Pholpunthin, 1997 read more

- Lecane kunthuleensis Chittapun, Pholpunthin & Segers, 2003 read more

- Colurella sanoamuangae Chittapun, Pholpunthin & Segers, 2001 read more

- Trichocerca siamensis Segers & Pholpunthin, 1997 read more

- Keratella taksinensis Chittapun, Pholpunthin & Segers, 2002read more

- Colurella psammophila Segers & Chittapun, 1999 read more

- Encentrum pornsilpi Segers & Chittapun, 2001 read more

- Macrothrix pholpunthini Kotov, Maiphae & Sanoamuang, 2005 read more

ครัสเตเชียน

(Crustacean)

- Johora thaiana Leelawathanagoon, Lheknim & Ng, 2005 read more

- Terrapotamon phaibuli Leelawathanagoon, Lheknim & Ng, 2010read more