ประกาศผลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ประกาศผลการแข่งขันในกิจกรรมประกวดวาดภาพ , กิจกรรมประกวดภาพถ่าย, กิจกรรมประกวดเรียงความ  และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-288067, 074-446682

เนื่องจากในปี ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) นี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of Biodiversity) ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ให้เกิดการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และในโอกาสนี้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง จึงได้จัดกิจกรรมในวันเด็กใน ปี 2553 ขึ้น โดยใช้แนวทางหลักในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่นต่อไป

กิจกรรมที่ 1 การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อเรื่อง  “ความหลากหลายของระบบนิเวศในทะเล” สำหรับน้องๆในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อเรื่อง  “ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ” สำหรับน้องๆในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาหรือปวช.
กิจกรรมที่ 3 การประกวดเรียงความ
ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ฉันประทับใจ”               
ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศในท้องถิ่นของข้าพเจ้า”
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหา ในหัวข้อเรื่อง “ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ”  สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมที่ 5 ชมนิทรรศการชีวภพแห่งคาบสมุทรไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลการแข่งขัน

การประกวดวาดภาพ

ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ ด.ญ.กนิษฐา ภูมิธนาศิลป์ ป. 5 โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ภราดร สุวรรณสาร ป. 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ภัทราภรณ์ อุดใจ ป. 4 โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ นางสาวอชิรญา ขับกล่อมส่ง ม. 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภานุมาศ สุทธิสังข์ ม. 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายซาการียา มาแห ม. 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

การเขียนเรียงความ
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ ด.ญ. เพราพิลาส เอกทัตร ป. 6 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. เกียรติศักดิ์ เดชเส้ง ป. 3 โรงเรียนสมัยศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. อริศรา อารีพงศ์ธรรม ป. 6 โรงเรียนวรพัฒน์
รางวัลชมเชย
1. ด.ญ. บริจิต จินตะยะ ป. 6 โรงเรียนวรพัฒน์
2. ด.ญ. สุวรา โพธิสวัสดิ์ ป. 5 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
3. ด.ญ. กัญรดา ไชยมณี ป. 5 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ น.ส. จุฑามาศ จันทรทิพย์ ม. 3 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ณัชชา สุราตะโก ม. 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. ฉัตรมณี ภักดีใหม่ ม. 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
รางวัลชมเชย
1. น.ส. จิณณฉัตร ทองรักษา ม. 3 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
2. น.ส. กรองกาญจน์ ฤกษ์ดี ม. 3 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
3. ด.ช. จีระศักดิ์ สีแก้วเขียว ม. 3 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์

การประกวดภาพถ่าย (รางวัลชมเชย)
ระดับประถมศึกษา

1. ด.ญ.ภัทรภรณ์ แซ่ลิ่ม ป. 1 โรงเรียนวรพัฒน์
2. ด.ญ.อริศรา อารีพงศ์ธรรม ป. 4 โรงเรียนวรพัฒน์

ระดับมัธยมศึกษา
1. น.ส.ศิรินทิพย์ อุ่นเวสสกุล ม. 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัณยา

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา (ทำการแข่งขันในวันเด็ก -วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553)
ระดับมัธยมศึกษา

1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
นายจตุวิทย์ คงหนู ม. 5
นายสิรวุฒิ ชนะชัย ม. 5
2. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัณยา
ด.ช.ณัฐภัทร สังขะกูล ม. 3  
ด.ช.วัชรากรณ์ แก้วสวี ม. 3
3. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัณยา
ด.ญ.ญาณิศา อารีย์สันติชัย ม. 3 
ด.ญ.นิศาพร กำศิริพิมาณ ม. 3
4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัณยา
นายพลช ภาวกังวาลวงษ์ ม. 5 
นายภานุกร ลีลาสินเจริญ ม. 5
5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัณยา
นายจิระศักดิ์ เรืองแจ่มจันทร์ ม. 6
นายชนินทร์ แย้มสุวรรณ ม. 6