นอกจากส่วนนิทรรศการแล้ว พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ยังมีส่วนของคลังตัวอย่าง ซึ่งเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และซากดึกดำบรรพ์ ส่วนใหญ่ได้มาจากกิจกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัย ตัวอย่างเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในสาขาต่างๆที่เกี่ยวของกับธรรมชาติวิทยา ไม่ว่าจะเป็นในด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และโดยเฉพาะอนุกรมวิธาน ตัวอย่างที่ได้มาจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามหลักสากล โดยมีผู้เชี่ยวชาญของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มเป็นผู้ดูแล คลังตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้เป็นคลังย่อยๆตามประเภทของสิ่งมีชีวิต สามารถจัดกลุ่มได้เป็นกลุ่มหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ คลังตัวอย่างแพลงก์ตอน คลังตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ยกเว้นแมลง) คลังตัวอย่างแมลง คลังตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง และคลังตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์

Collection

Number of specimens

Number of species

Number of species found in Thailand

% of species found in Thailand

Planktons

67

37

n/a

n/a

Invertebrates(exceptinsects)

       

Coral

n/a

200

428

44%

Crustacean

2,250

470

n/a

n/a

Seashell(dry)

1,300

400

n/a

n/a

Mollusc(wet)

2,000

n/a

n/a

n/a

Insects

       

Butterfly

10,100

950

1,291

74%

Springtail

n/a

61

n/a

n/a

Vertebrates

       

Fish

3,000

880

2,124

41%

Amphibian

1,376

83

141

59%

Reptile

613

148

325

46%

Bird

73

31

1,028

3%

Mammal

628

98

264

37%

Fossils

       

Plantfossil

178

n/a

n/a

n/a

Animalfossil

25

n/a

n/a

n/a

Total

20,000+

3,500+

   

 

Copyright © 2015-2025 Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum
Page designed and created by Thidawan.s