Blog

โรงเรียนดรุณศาสตร์ จ.ปัตตานี

โรงเรียนดรุณศาสตร์ จ.ปัตตานี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา จ.ปัตตานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเลิศประชา ชั้น ป.1-6 จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More
โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา จ.ปัตตานี
โรงเรียนรักษ์อิสลาม จ.สงขลา

โรงเรียนรักษ์อิสลาม จ.สงขลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงเรียนรักษ์อิสลาม ป.1-3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More

โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงดรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ ม.2 จากจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More
โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ จ.ยะลา
กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรธรณี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯและสอบถามข้อมูลทางวิชาการเพื่อจัดทำหนังสือพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาภาคใต้

Read More

เนอสเซอรี่ศรีตรัง ม.อ.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 น้องๆจากศรีตรังเนอสเซอรี่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More
เนอสเซอรี่ศรีตรัง ม.อ.
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 จงรักสัตย์วิทยา ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 216 คน จากจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์

Read More
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง จ.ปัตตานี

โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง จ.ปัตตานี

วันที่ 13 ก.พ. 62 ร.ร.ศานติวิทยาโสร่ง ป.1-6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

Read More
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

โครงการ

การประชุมนานาชาติ

About