Blog

โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง จ.พัทุลง

โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง จ.พัทุลง

คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น อ.3 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 - 11.00 น.

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ...

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดการคลังตัวอย่างอ้างอ้างอิงทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรมตามกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

Read More
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดการคลังตัวอย่างอ้างอ้างอิงทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 17

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร...

ประกาศรายขื่อผู้เข้าร่วมและกำหนดการวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์

Read More

นักศึกษาแพทย์แผนไทย นำเสนอรายงานพร้อมเข้าชมพิพิ...

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยปี 1 โดยเน้นความรู้ทางด้ายอาณาจักรสัตว์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562

Read More
นักศึกษาแพทย์แผนไทย นำเสนอรายงานพร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 2562
โครงการ “ค่ายธรรมชาติ ถ้ำเลสเตโกดอนและถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล”

โครงการ “ค่ายธรรมชาติ ถ้ำเลสเตโกดอนและถ้ำภูผาเพ...

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้จัดกิจกรรม2 โครงการ “ค่ายธรรมชาติ ถ้ำเลสเตโกดอนและถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯโครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ เพื่อให้อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ศึกษาระบบนิเวศภายในถ้ำเลสเตโกดอน และถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ คอยให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

Read More

โครงการ “การถ่ายทอดเทคนิคและผลการวิจัยเชิงปฏิบั...

       เมื่อวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯจัดกิจกรรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคนิคและผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อติดตามประชากรสิ่งมีชีวิตในเกาะพระทอง” ภายใต้โครงการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นเลิศด้านอนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โดยคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้ไปถ่ายทอดผลการวิจัย ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ - เกาะพระทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

Read More
โครงการ “การถ่ายทอดเทคนิคและผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อติดตามประชากรสิ่งมีชีวิตในเกาะพระทอง”
โครงการ การฝึกอบรมการเตรียมและเก็บตัวอย่างสัตว์และพืชเพื่อตัวอย่างอ้างอิงและเพื่อการจัดแสดง

โครงการ การฝึกอบรมการเตรียมและเก็บตัวอย่างสัตว์...

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นเลิศด้านอนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการปกปักพันธุกรรมพืช

Read More

เปิดแล้ว นิทรรศการ “Ocean Warming” ณ พิพิธภัณฑส...

สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการ “Ocean Warming” ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี บริเวณโถงชั้นลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่งให้กับบุคคลทั่วไป

Read More
เปิดแล้ว นิทรรศการ “Ocean Warming” ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านห้วยโอน จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านห้วยโอน จ.สงขลา

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยโอน จังหวัดสงขลา ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 176 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

About