Blog

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วันที่ 3 พ.ย. 61 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระชั้นอนุบาล 1

วันที่ 1 พ.ย. 61 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 คุณครูและผู้ปกครอง จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระชั้นอนุบาล 1
น้อง ๆ จากโรงเรียนภาษาคิด หาดใหญ่

น้อง ๆ จากโรงเรียนภาษาคิด หาดใหญ่

วันที่ 25 ต.ค. 61 น้องๆจากโรงเรียนภาษาคิด หาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia

30 ต.ค.61 คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.

วันที่ 12 ต.ค. 61 น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน. ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ เขาคอหงส์ เพื่อทำกิจกรรมแต่ละสถานีบนเขาคอหงส์ ศึกษาระบบนิเวศวิทยาในเขาคอหงส์และเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

Read More

โรงเรียนบ้านมะนัง ระดับ ป.3-6 จ.สตูล

5 ต.ค.61 โรงเรียนบ้านมะนัง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 จ.สตูล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนบ้านมะนัง ระดับ ป.3-6 จ.สตูล
โรงเรียนวัดหัวหมอน จ.พัทลุง

โรงเรียนวัดหัวหมอน จ.พัทลุง

วันที่ 5 ต.ค. 61 โรงเรียนวัดหัวหมอน จ.พัทลุง ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชม

4 ต.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และเรียนรู้วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง เพื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชม
ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยปี 1 โดยเน้นความรู้ทางด้านอาณาจักรสัตว์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

Read More

โรงเรียนหวังดี จ.สงขลา ระดับชั้น ป.5-ป.6

วันที่ 27 ก.ย.61 น้องๆจากโรงเรียนหวังดี จ.สงขลา ระดับชั้น ป.5-ป.6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Read More
โรงเรียนหวังดี จ.สงขลา ระดับชั้น ป.5-ป.6

About